November 1, 2015

I Am the love of God, I Am
I Am the beauty of God, I Am
I Am the abundance of God, I Am
I Am the joy of God, I Am
I Am the peace I seek, I Am
I Am healed and whole, I Am
I Am the Divine Light of God, I Am
I Am THAT, I Am.